Monday, July 31, 2017

"Tallinna ajalugu" - olulisi noppeid (ajalugu, haridus)


Juulikuu viimastel päevadel sai loetud Tallinna ajalugu (Brüggemann, Tuchtenhagen 2013). Iseenda jaoks mõned ülestähendused, et oleks vajadusel lihtsam üles leida:

* Julianuse kalender kehtis:
- saksakeelsetes protestantlikes maades kuni 1700
- Rootsi riigis kuni 1700 ja 1711-1753
- Vene riigis kuni 1918
Julianuse kalendri kuupäevade ümberarvestamiseks Gregoriuse kalendri päevadeks tuleb 16. ja 17. sajandil liita 10 päeva, 18. sajandil 11 päeva, 19. sajandil 12 päeva, 20 sajandil 13 päeva.

Eesti esiajaloost:
Jäljed esimestest asundustest juba u 10 000 aastat eKr.
Soomeugri keeleteaduse andmetel kasutati u 3000 eKr üht läänemeresoome keelevormi.
Lk 13 Võimalik, et eestlasi kui selgelt piiritletud etnilist rühma mainitakse esimest korda Tacituse “Germania” 45. Peatükis. Seal on AESTI nime all üks hõim (gens), kes elas Sveebi mere (Läänemere kaldal), Vistulast (Vislast) kirde pool, suioonidest/svioonidest (skandinaavlased?) ida ja sitoonidest lääne pool. Tacitus kirjeldas aeste küll kui hõimu, kes oma kommetelt ja rõivastuselt sarnanes sveebidega, kuid ei kirjeldanud neid sarnasusi lähemalt. Sveebide kohta teadis Tacitus rääkida, et neid valitsesid “vürstid” (principes) ja “kuningad” (reges), nad läkitasid saadikuid (legationes) pühades hiites peetud sveebi alamhõimude koosolekutele ja nende ühiskond jagunes aadlikeks (nobiles), vabana sündinuteks (ingenui), vabakslastuteks (libertini) ja orjadeks (servi). Nii aeste kui fenne kirjeldas Tacitus kui jahi- ja korilusrahvaid, kes võrreldes roomlastega paistsid olevat äärmiselt primitiivsed ja metsikud (viikingid?). Tacitus ise ei reisinud nendel aladel kunagi.
Lk 15 Esimesed, ka arheoloogiliselt tõendatud kokkupuuted olid Eestimaa esimestel asukatel varjaagidega (idaviikingid), kes seilasid alates 9. sajandi keskpaigast Läänemere idapoolses piirkonnas, kasutasid röövkäikudeks ja kauplemiseks Venemaa suuri jõgikondi // ning jõudsid oma sõitudel välja Musta ja Kaspia mereni, kuid kauplesid ka Konstantinoopoli ja Bagdadiga. Kaks väiksemat jõekaubateed kulgesid ka läbi Eesti, ühelt poolt mööda Pärnu, Tänassilma ja Suurt Emajõge ning teiselt poolt Narva jõe ja Peipsi järve kaudu. Alates 10. Sajandist oli kaupmeeste hulgas ka eestlasi. Põhjamaade vanades allikates mainitakse Eistlandi varjaagide idapoolsete kaubateede ääres asuva alana. Selle elanikud esinevad nime all eistar (ainsus eistr). Vanades slaavi kroonikates nimetatakse neid nagu teisigi soome keelte rääkijaid tšuudideks.
Tallinnas ristusid paljud maanteed, mida mööda vedasid kaupu eestlased //1150. aastale järgneval ajal võib rääkida Revali kaubaplatsist (ladina Revala, soome Rävälä, vene Revel). See nimi esineb Läti Henriku kroonikas korduvalt ja tähistab nii kaubaplatsi ennast kui ka ümbruskonda. Russide valitsusalalt pärit allikates esineb konkureeriv nimi Kolõvan, mida mainitakse esmakordselt 1223 ja mis mõnede uurijate tõlgenduses võib olla kajastatud nimes Qlwri (araabia geograaf al-Idrisi, ladina Dreses, “Mappa Arabicae” I, 1134). Al-Idrisi võis oma teadmised hankida varjaagidelt, kelle Kolõvan oli varjaagikeelne vorm eesti nimest (Kalevan linna, Kalevi linn).
Lk 22 Taani ekspansiooni kõrgpunkt Läänemere ruumis oli Eesti alade vallutamine 1219. Juba 1191 oli Eestimaal tegutsenud tsistertslasest munk Theoderich, eestlaste misjonipiiskop 1211-1219. (lk 23) 15. juuni ründasid eestlased taanlaste Lindanise laagrit, legendi järgi langes lahingu ajal taevast alla Dannebrog, märk jumala soosingust taanlaste üritusele. Valdemar II andis välja korralduse Revali linnuse ja Toomkiriku (algselt puitehitis, kümnekonna aasta pärast hakati kivikirikuks ümber ehitama; ürikutes mainitud esimest korda 1233) ehitamiseks. Taanlaste huvi olnud juba varasem (lk 25), Knud IV Püha (1080-1086) teinud Liivimaale ja Eestimaale 1075 ja 1080 kaks sõjakäiku, võttes endale Eestimaa hertsogi tiitli. Sama tiitel eraldatud paavsti Coelestinus III poolt 1197 ka Taani kuningas Knud VI (1182-1202). Hiljem läks linnus sakslaste Mõõgavendade ordu kätte. Kolmas Tallinna linna tekkimise ajend olnud Hansa Liit.

Koolidest ja haridusest, raamatukogudest:
Lk 35 Hiljemalt 14. sajandil rajati Toomkiriku kõrvale toomkooli hoone.
Lk 37 dominiiklaste Katariina klooster - kloostri juurde kuulus 13. sajandil asutatud kool, kus poisid õppisid algteadmisi grammatikas ja teoloogias. Õppetöö koosnes aastasest kursusest, millele järgnes kolm aastat teoloogiaõpetust. Kes selle edukalt lõpetas, võis juba kuskil mujal läbi teha vabade kunstide õpingud (artes liberales: loogika, grammatika, retoorika, geomeetria, aritmeetika, astronoomia, muusika), mis päädis magister artium’iga. Sel moel jõuti kõrgeima teoloogiastuudiumini mõnes Euroopa suures keskaegses ülikoolis: Bologna, Pariis, Oxford, Cambridge, Salamanca, Padova, Praha, Kraków, Heidelberg, Freiburg, Tübingen jt. Tänaseni säilinud kloostrisein Katariina käigus.
Lk 60 Koolikorraldusest saab keskaegses all-linnas kuni 15. sajandini rääkida üksnes selles mõttes, et linnakodanike poegadel oli õigus käia ülalinnas asuvas, 1319. aastal esmakordselt mainitud ja Tallinna toomkapiitlile alluvas toomkoolis, kus õpetati klassikalist keskaegset trivium’it (grammatika, retoorika, dialektika) ja quadrivium’it (matemaatika, geomeetria, muusika, astronoomia). Toomkapiitel püüdis kõigest väest kaitsta Taani kuningalt saadud ainuõigust hariduse andmisele terves linnas. Nii puhkes Tallinna piiskopi ja dominiiklaste kloostri vahel 1365. aastal dominiiklaste kloostrikooli pärast tüli, mis tuli lahendada vahekohtukomisjonil eesotsas paavst Urbanus V-ga (1362-1370). Komisjon andis teada, et edaspidi peavad dominiiklased oma õpilased toomkoolile üle andma. Et kloostrivennad seda nõudmist sugugi ei täitnud või vähemasti ei teinud seda järjekindlalt, järeldub sellest, et 1424 pidi Rooma kuuria välja andma uue keelu. Teine juhtum leidis aset mõni aasta varem, 1413, kui keegi Franciscus Witchennow tahtis Tallinnas asutada kirjutamise ja lugemise kooli sakslastele. Sellegi algatuse surus Tallinna toomkapiitel maha. Teisalt toetas paavst Martinus V (1417-1431) Tallinna rae taotlust rajada Oleviste kiriku juurde linna poistekool (ladina kool), kus kõrvuti ladina keelega - lähtudes hansalinnade standardist - õpetati peamiselt lugemist, kirjutamist, rehkendamist ja kirikulaulu. Teine ladina kool tekkis alles reformatsiooni eel 1525 Niguliste kiriku pastori Johann(es) Lange ärgitusel.
Pastorite koolitamise kohta on lause lk 97: keegi ei võinud pastoriks saada enne, kui tal oli selge [Philipp] Melanchthoni “Loci communes” ja eesti keel.
Varauusaegne haridus Tallinnas lk 141 ja edasi: Kloostrid olid keskaegsed hoolekande- ja haridusasutused. // Jumalateenistuse korda ja koolikorraldust muudeti vastavalt Wittenbergi reformaatorite soovitustele ja need ühtlustati erinevates linnades. // Paralleelselt Tallinna traditsioonilise kloostriharidusega algas Tallinnas, Riias ja Tartus pärast 1533 linna- ja toomkoolide reform ehk taasasustamine Melanchthoni reformaatorliku haridusidee vaimus, eeskujuks Pommeris ja Taani kuningriigis kehtiv Johannes Bugenhageni koostatud kirikukord. Igaüks pidi oskama lugeda jumalasõna, katekismust ja lauluraamatuid. Reformatsioon soodustas ka raamatute trükkimist. Esimene teadaolev Tallinna trükis 1535 alamsaksa ja eesti keeles Tallinna rae algatatud paralleeltekst, koostajad Simon Wanradt ja Johann Koell, trükitud Hans Luffti juures Wittenbergis. 1554 Tartus Johann Witte koostatud/tõlgitud luterlik katekismus.
Lk 147 Koolikorraldus: varauusajal rae korraldada. Tähtsaim ikka juba 1319 mainitud toomkool (schola cathedralis ecclesiae). Toomkool ilmalikustati alles 1765.
Lk 148: koolikorralduse aluseks reformatsiooniaegsel ajal sai Tallinna koolikord aastast 1600. See reguleeris õppetööd linna nn rahvakoolides ehk linnakoolides (Trivialschule), kus õpetati kolme klassikalist keskaegse skolastika ainet (trivium) - grammatikat koos kirjandusega, dialektikat koos loogikaga ja retoorikat koos õiguse ja eetikaga. Tallinnas oli kaks linnakooli - poistele Oleviste juures “ladinakool” (Partikularschule, ka rehkendamise ja kirjutamise kool, saksa kool, suur kool) ja tüdrukutele “tütarlastekool” Pühavaimu kiriku juures. Mõlemad allusid // rae ja linna vaimulike esindajatest moodustatud komisjonile, kes tegeles linnakoolide küsimustega. Ladinakool koosnes kolmest klassist, kus õpetasid rektor, konrektor, kantor ning üks kirjutamise ja rehkendamise õpetaja. // Ladine keelt õpetati intensiivselt ja see ei olnud ilmselt kuigi populaarne. Muus osas kuulusid programmi // lugemine, kirjutamine, rehkendamine ja kõnepidamine. Õpilaste arvu muutumise kohta ei ole suurt midagi teada, ainult 1635 arvuks on üks kord mainitud 120-130 poissi. Rae nõudmisel tuli lapsi õpetada võimalikult võrdselt (sõltumata taustast, vanemate haridusest või varanduslikust seisust). Õpetajaid värvati vaimulike hulgast, osaliselt kaupmeeskonnast (?!), aga kohati oli tegemist ka haritud pedagoogidega, tihti Saksamaalt ja Rootsist. Enne kohalemääramist pidi õpetaja andma proovitunni ja kinnitama, et jääb truuks Augsburgi usutunnistusele ning püüab igati järgida sündsaid elukombeid. Sageli tuli õpetajal pidada kõrvalteenistust, näiteks kantorina kirikus või siis arstina (?!). Tavapärane oli ka eratundide andmine tallinlaste kodudes. Muuseas aitasid need kõrvaltegevused õpetajal suurendada oma sissetulekut, mis tihtipeale oli napp, ja parandada viletsaid elutingimusi. // Tütarlastekooli kohta on teada veelgi vähem kui ladinakooli kohta. Õppeainetena on dokumentides  mainitud kristluse-õpetust (katekismuseõpetus) ja kirjutamist. // Mõlema rahvakooli kõrval tegutsesid ka mitmed “nurgakoolid” ja “väikekoolid”, st erakoolid, mida pidasid mitteelukutselised õpetajad ja mida raad // üritas (kaebuste põhjal) ikka ja jälle ära keelata, kuni 4.11.1696 keelas kuningas avada uusi nurga- ja väikekoole. Vastuseisust hoolimata olid mõned neist koolidest väga edukad. (Näiteid?) Ei tohiks alahinnata ka kirikute juures tegutsenud köstrite tähtsust Tallina hariduselus varauusajal. // Linna ja kuningriigi tõeliseks ühisprojektiks kõrghariduse vallas pidi saama Tallinna gümnaasium. Idee asutada linnagümnaasium oli liikvel juba 16. sajandi lõpust. // 1631 avati pärast kuningas Gustav II Adolfi sekkumist rae ja rüütelkonna erimeelsustesse vana (Mihkli?) ordukloostri müüride vahel gümnaasium, kus pidid õpetust saama nii kodanike kui ka aadlike lapsed. 1651 sai kuningliku gümnaasiumi staatuse, alates 1725 oli kooli nimi Linna Akadeemiline Gümnaasium (Stadtgymnasium Academicum). 1633 asutati gümnaasiumi juurde trükikoda. Alates 1726 tsenseeris rektor kõiki Eestimaa trükiseid, välja arvatud teoloogilisi. Anton Thor Helle ja tema kaastöötajad valmistasid siin aastail 1737-1739 ette esimese eestikeelse piiblitõlke trükkimist. 1631 // määrati ametisse õppejõud (praeceptor): neli professorit ja kaks õpetajat (collega). Hiljem võeti ametisse matemaatikaõpetaja ja muusikaõpetaja (kantor). Õppetöö toimus neljas klassis, õppeained olid ladina keel, kreeka keel, teoloogia, kirjandus, poeesia, kirjutamine, retoorika, matemaatika ja ajalugu. Vanemaid õpilasi rakendati nooremate tuutoritena. // Andekad õpilased said linnalt stipendiumi. // Varauusaeg tõi kaasa kirjanduse ja kunstide arengu. Alates 1630ndatest trükiti raamatuid ka Tallinnas. //kiriklikud trükised, piibliosade tõlked, katekismused, laulu- ja koduraamatud, hingekosutuskirjandus, religioossed luuletused. // Uue Testamendi eestikeelne tõlge 1715. // juhuluuletused, ametlikud teadaanded, lendlehed ja ajalehed. // 1772 Hörschelmanni asutatud “Revalsche Wöchentliche Nachrichten” jne // Ilmaliku kirjanduse esindajatest Paul Fleming (1609-1640), kajastas juhuluules Tallinna linna ja lähiümbrust; sonetivormi meister. // Kroonikad: Balthasar Russow 1578 “” Chronica der Prouintz Lyfflandt” Augustin Ferberi trükikojas Rostockis, kaetud ajavahemik varakristlikust Liivimaast kuni 1577.  Russow oli õppinud klassikalisi keeli ja teoloogiat Stettini Paedagogium’is 1558-1562 ja oli Pühavaimu kiriku abiõpetaja 1563-1567, pastor samas koguduses 1567-1600. // Teine oluline kroonika oli pastor Christian Kelchi “Liefländische Historia”, mille kirjastas Tallinna raamatukaupmees Johann Mehner 1695. Kelch käis samuti Stettini Paedagogium’is 1668-1675, oli gümnaasiumiõpetaja Berliinis, õppis Oderi-äärses Frankfurdis ja Rostockis ajalugu ja teoloogiat. 1692 läks pastoriks Järva-Jaani, 1697 asus ümber Viru-Jaagupisse. 1710 kutsuti Niguliste kiriku ülempastoriks, kuid suri enne ametisseasumist katku. Kelchi “Liivimaa ajaloo” järg (“Liefländische Historia. Continuation 1690 bis 1707”) jõudis trükki alles 1875. // Oleariuse reisikiri “Offt begehrte Beschreibung Der Newen Orientalischen Reise” 1647 kirjeldab muuhulgas kuuenädalast viibimist Tallinnas 1633. //
Lk 157 - Hoolimata raamatuturu märkimisväärsest avardumisest varauusajal jäi lugemine üsna eksklusiivseks nähtuseks (aint it the case now as well ...). Tallinna linnal oli Rootsi ajal küll palju raamatukogusid, mida võisid kasutada ka erinevate korporatsioonide liikmed. Oleviste kiriku raamatukogu ja raeraamatukogu tegutsesid Rootsi ja Vene ajal edasi. Mõlema kogud ulatusid välja keskkaega, sisaldades muu hulgas endise dominiiklaste kloostri raamatukogust pärit raamatuid. // Oleviste kiriku 1552. aastal asutatud raamatukogu teenis Rootsi ajal vaimulikku ja poliitilist eliiti // ning raha selleks sai raamatukogu konsistooriumilt ja raelt. 17 saj II poolel tekkis õpetajate ja õpilaste kingitustest ning Rootsi raamatukogude annetatud dublettidest gümnaasiumi raamatukogu. 1727 sai ka toomkool endale raamatukogu. Raamatukogude arengule aitasid kaasa ka raamatukauplused. Alates 1772 laenutasid nad tasu eest, kutsudes sel moel ellu Tallinna esimesed laenuraamatukogud. Kiriku- ja kooliraamatukogud ning raeraamatukogu // hankisid ka rooma (Juvenalis, Valerius Maximus, Ovidius) ja humanistlikke autoreid (Dominicus Nanus, Marcus Antonius Coccius), kuulsaid kroonikaid (Hartmann Schedel, Werner Rolewinck, Jacobus de Voragine) ja loodusteaduslikke käsitlusi (Ptolemaios, Johannes Schöner, Peter Apian, Sebastian Münzer). 18 saj-l võis neist muuhulgas leida Voltaire’i, Daniel Defoe, Vergiliuse ja Horatiuse teoseid. //No comments:

Post a Comment