Wednesday, March 13, 2013

Järvamaal kõneldud keskmurdest


Järvamaal kõneldud keskmurdest

Eesti keele käsiraamatust võib lugeda, et Eesti keeleala jaguneb laias laastus kaheks: lõunaeesti ja põhjaeesti murded. Järvamaal ajalooliselt kõneldud keskmurre kuulub põhjaeesti murderühma ja jaguneb omakorda väiksemateks paikkondlikeks murrakuteks (näiteks Türi või Järva-Peetri), mille piirid kattuvad üldjoontes omaaegsete kihelkondade piiridega. Tänapäeva eesti kirjakeel kujutab endast ühtlustatud keelekuju, mis on tekkinud peamiselt keskmurde baasil. Keskmurre on murretest kõige laiema levialaga, hõlmates endise Harju- ja Järvamaa, Lääne-Virumaa, P-Viljandimaa ja osalt isegi P-Tartumaa. Muidugi pole sugugi kõik selle murde erijooned kirjakeelde pääsenud. Näiteks on meie piirkonnale olnud omane pikkade täishäälikute diftongimine, kuid tänapäeval mõistagi keegi enam nii ei kirjuta: tüma moa, suured soapad koa, edasi ei soa ega soa, või Jüri tuas luastude pial mauli muas, süeb küpse kualikast.1 Keskmurret on kõige põhjalikumalt uurinud Eesti Keele Instituudi alustalaks olnud legendaarne Mari Must (1920–2008).

Millised olid keskmurdele iseloomulikud jooned? Kas alljärgnevat lugedes meenub mõni sõna või väljend, mida kunagi sai kuuldud põlisest järvakast vanaemalt või vanaisalt? Järgnev analüüs ja näited on valdavalt välja kirjutatud Mari Musta töödest.

Vaatleme kõigepealt kaashäälikuid. Siitkandi paikkondlikes murrakutes ei hääldatud sõnaalgulist h-d: ia (hea), obune (hobune), unik (hunnik). Harvem võis h sõna keskelgi kaduda: muonamed pro muonamehed (moonamehed), niukke pro nihuke (selline). Järva murrakuile omaselt esines sõna algul kaashäälikuühendeid, nagu sõnades kruapima, kroapima (kraapima), klapp (sobivus), pleekima, trepp. Kolme kaashääliku ühendist esines nõrgas astmes ühe tähe kadumist, näiteks malts-malsa, rämps-rämsu. Esines ka sulghääliku d kadumist: anma (andma), kannud (kandnud). Samas võis lisanduda ebaootuspärane sulghäälik: vain(d)lane (vaenlane), Väin(d)järv (Väinjärv). Ühend lg võis muutuda nii lj, ll kui ka il : külg > külle, küile (külje), nülgima > nülitud; pallu, pailu, paelu (palju). Ühend mb oli kohati kasutusel, kohati mitte: lambad : lammad, ämber : ämmer jne. Ühendite pj, tr ja tv asemel kasutati vastavalt bj, dj ja dv ning puudus astmevaheldus: kubjas : kubja, lubi : lubja, kedrama : kedran. Mõnevõrra esines ka läänepoolset häälikumuutust v > b, näiteks kiva = kiba (kive), kõberas (kõveras). Ajuti võis esineda v kadumist sõna keskel: suiline (suveks palgatud tööline), päiline (päevapalgaga põllutööline); samuti sõna lõpus: päe, pää (päev), teisibä (teisipäev), pala (palav). Ka oli tavaline heliliste kaashäälikute duubeldumine: talitamatallitama, unikunnik, varukasvarrukas.

Täishäälikute puhul esines muutusi a > ä:  janujänu; o > ö: jonnjönn; u > ü: justjüst. Esimese silbi täishäälik võis pikeneda: mälestusmäälestus, huvitav – (h)uuvitav. Raskusi on olnud pikkade täishäälikute täpse kirjapanekuga: saapadsoapad, PeetriPietri, rüüpamarüipama, hüüdmaüidma, maamoa v mua, hea(h)ää, seadussäädus, teadmatäädma, hääljaal jne. 19. ja 20. sajandi vahetusel olevat oa/ua hakanud kaduma ja asendunud pika täishäälikuga (kõigepealt väidetavalt Esna ümbruses).2

Käänamisest: järgarvsõnades võis esineda ma-silp: viiendamal aastal. Sõnad, mis lõppesid -el või -er, olid tavaliselt e-tüvelised: tahvle, möldre. Ainsuse osastavas järgnes kaashäälikule t: kammert, korstent, möldert. Sisseütlevas esines -sse ka seal, kus kirjakeeles oleks lühivorm: ladvasse, tülisse. Ainsuse seesütlev oli tugevas astmes: aitas (aidas), selgas (seljas), aukus (augus), kimpus (kimbus). Alaleütlevas öeldi kaasrõhulise silbi järel tavaliselt -lle: kaugemalle, obuselle. Mitmuse omastav võis olla kahesugune: kaertekaerade, naeltenaelade. Mitmuse osastava lõpud varieerusid. Esines si-lõppu: konnasi, vagusi. Väga levinud oli a-lõpp: kiva, püksa, süsa, samuti kaksiktäishäälik + d: lammaid, talguid.

Pööramisest: lihtmineviku 3. pöördes esines nii -(s)ivad kui ka -(s)id lõppu: akkasivadakkasid, olivadolid. Umbisikulise tegumoe oleviku jaatavas kõnes öeldi harilikult kas kse-lõpp või sse-lõpp: antakseantasse. Umbisikulise tegumoe tunnus -ta võis liituda nii kaashäälikule kui ka täishäälikule: maksetakse, makstakse, makseti, maksti; pekseti, peksti; ta-liitelistel verbidel kadus see liide umbisikulise tegumoe jaatavas kõnes ja tud-kesksõnas: kirjutakse, kirjutud. nud-kesksõnas on kadunud täishäälik ja sageli ka n: aidand, and (andnud), joost (jooksnud), last (lasknud), võtt (võtnud), jõud (jõudnud), surnd, taht (tahtnud), tuld (tulnud). Minevikku väljendati nud-kesksõnaga: lehmal käind tallaja selgas (lehmal käis painaja kallal).

Lauseõpetuses pälvib keskmurdes tähelepanu ühilduvuse puudumine: sedaviisi käib need asjad, pidi ilusad tikud saama tehtud. Täiend ei ühildunud teatud käänetes põhisõnaga: vana inimestel, uue riietega, jämedast jahudest. Käänete asemel eelistati kaassõnalisi väljendeid: suure kohtade pial (suurtes taludes), nad muu kääst (minult) pärisid, võtab lapse käte piale (kätele).

Järva murrakute sõnavarakogud on enamasti väikesed ja lünklikud. Vähe on kogutud ka siinmail räägitud Pilistvere murrakut. Enamjaolt langeb sõnavara kokku kirjakeele omaga ja seda peetakse üsna tavaliseks; Järvamaale ainuomased on näiteks ennemal aal (varem), kaelapenn (rangluu), kaelvinnad (kaelkoogud), nõutama (muretsema, soetama), sõõramisi (aeglaselt), maalutama (vedelema, laisklema), oinasihver (karjus), porkad (poolsaapad), ukkas (must, määrdunud, räpane), kaagisammas (võllapuu).3

Mis tähtsus on murretel tänapäevale? Keskmurde uurija Mari Must on oma kirjutistes rõhutanud, et „murded on ammendamatu varaait kirjakeele edasiarendamisel ja rikastamisel. Murded on meie ühisvara, aare, mida iga enesest lugupidav rahvas on kohustatud hoidma, kaitsma ja tulevastele põlvedele säilitama, nii nagu me teeme seda oma arheoloogia- ja kunstimälestistega, nagu me peame au sees oma esiemade värvikaunid rahvariided ja võtame kaitse alla loodusobjektid.“

Ning päris lõpetuseks arhiivis talletatud iseloomulik näide Järvamaal kõneldud kohalikust murrakust: (Juhan Vellemaa, 87 a, Silmsi küla põliselanik, mõlemad vanemad samast, naine Paide Kirila külast): „Tienijalaps, sie oli nagu orjalaps vei alam; pietti jo alamaks inimeseks, mitte üheväärttuslikkuks … Isegi oli Päinurme meisas lasteoidjaks vei lastetüdrukkuks kiegi ja ta sai iad palka ja süija ja … Aga vat saksa lapsed ei kuula. Oidja se nagu karjane käib nende järel sial ja … Aga nüid sial olivad old suured pardi tiiged ja nad … Vei ega nad änam praega vist alles ole … Saksa laps jo üöldakse tark, aga ta oli rumal meije diada. Ta ronib puu otsa, ehk oli sial üks solk vesi vei pardid, kus pardid sies oejovad sial niukkene. Ta lääb sisse, ega tema ei karda uppumest ega ei tia et uppub ega kedagi. Ja sis ta sai elast kinni, et uppub ää, ta jo sügav kaa ikke jo, muedugi. Ja sis temmas välla, no eks ta sis nattukke sakkuttas ja aga … Poiss vei plikka, mis ta veis olla, läks juosis meisa ja kaevas mammale ja mamma vihastas, et tema last sedavisi, vast sai aiged vei kudagi ja … Ja tuli ja süllittas kohe vasta nägu ja sis akkas alles rääkkima, et mispärast sa ei vaatta ja … Kaks korda sis sedavisi on juhtund süllittama ja, aga sis sie lapsehoidja, sie sai sis tuli tark aru, et mis tiha. Üks vale vei nisukke irmuasi miele tuletada, kuda suab neid irmuttada, peksta ega kedagi ei tohi, ja sis et: „Ärge minge, et muonakkalapsed söövad teid ää.” Sial olid nied muonamieste maead koa sial meesal ja muonamie lapsed olid irmsad närused jaja ukkas nägudega ja katkise riijettega ja miks nukke ei vei süija puhast last sis. Ja sedavisi sis akkasid kartma ja se hoidja sai sis neist jägu, sis akkand kartma teisu.” (KKI MT 230, 41-44, M.Must, 1959)

Kasutatud allikad:

1 Mari Must, Armas eesti emakeel, www.emakeeleselts.ee/omakeel

2 Peetri muinaskihelkond, Paide 2005, lk 99

3 Järvamaa 2, Järvamaa keelest, Helmi Neetar, lk 280–285

No comments:

Post a Comment